Regulamin

Home / Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH USŁUGI WARSZTATÓW INTERNETOWYCH DLA FIRM

Dział I. Postanowienia ogólne

 1.  Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną, o których mowa w Dziale II.
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  a. Usługodawca – oznacza Positive Life Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bernardyńska 22 lok 12, 02-904 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000351472, o nr NIP 521-35-60-091, nr REGON 14227670 oraz kapitale zakładowym wynoszącym 5.000 zł.
  b. Usługobiorca – oznacza osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Usług udostępnianych przez strony internetowe www.administrator.positivelife.pl, www.8razyo.pl, www.mydbamyomamy.pl na mocy niniejszego Regulaminu. Usługi świadczone w ramach Usługi Warsztatów Internetowych dla firm są przeznaczone wyłącznie dla przedsiębiorców.
  c. Usługi – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną świadczone przez Usługodawcę.
  d. Cennik – cena usług oferowanych w ramach Serwisu wraz z określeniem cen za dalsze licencje.
  e. Formularz rejestracyjny – dokument papierowy lub elektroniczny, którego wypełnienie przez Usługobiorcę stanowi jeden z warunków korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
  f. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych oraz znaków specjalnych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w Serwisie.
  g. Konto – dokument elektroniczny przypisany do Usługobiorcy, powstały w wyniku wypełnienia Formularza rejestracyjnego oraz spełnienia innych wymogów niezbędnych, by rozpocząć pracę w Serwisie. Usługobiorca, w zależności od ilości licencji, ma możliwość tworzenia kont dla wskazanych przez niego osób.
  h. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
  i. Opłata – wynagrodzenie wnoszone z góry przez Usługobiorcę za wykupioną Usługę, zgodnie z Cennikiem.
  i. Serwis – oprogramowanie zainstalowane na serwerach Usługodawcy, udostępniane Usługobiorcy na komputerze Usługobiorcy poprzez przeglądarkę internetową, dostępne przez protokół HTTPS po zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła.
  j. Licencja – umowa na korzystanie z utworów jakimi są aplikacje webowe 8razyo.pldbamyorodzicow.pl oraz poszczególne ich elementy składowe np. filmy, prezentacje, itp., zawierana pomiędzy Usługodawcą (podmiot, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do utworów) a Usługobiorcą. Okres trwania licencji rozpoczyna swój bieg od momentu przypisania jej do użytkownika, po uprzednim jej opłaceniu. Licencja, o której mowa powyżej, możne w trakcie obowiązywania umowy zostać przepisana do innego użytkownika (np. innego pracownika Usługobiorcy). Na korzystanie z ww. aplikacji webowych zawierana jest osobna umowa.
  k. Panel administracyjny – aplikacja umożliwiająca Usługobiorcy zarządzanie jego kontem. Przy pomocy panelu administracyjnego Usługobiorca tworzy konta dla poszczególnych użytkowników i przypisuje im licencje.
  l. Okres rozliczeniowy – okres wynoszący określoną indywidualnie liczbę tygodni (ustaloną w treści umowy pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą) liczony od daty opłacenia przez Usługobiorcę Usług.
  m. Okres rozliczeniowy – okres wynoszący określoną indywidualnie liczbę tygodni (ustaloną w treści umowy pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą) liczony od daty opłacenia przez Usługobiorcę Usług.

Dział II. Rodzaje i zakres usług świadczonych w oparciu o Regulamin

 1. Usługodawca świadczy wyłącznie usługi płatne.
 2. W ramach Serwisu, po dokonaniu rejestracji i wniesieniu opłaty, Usługobiorca ma możliwość korzystania, przez ustaloną w Umowie liczbę tygodni, z następujących funkcjonalności:
  a) dostęp do treści Serwisu (warsztaty on-line, które składają się z plików wideo i audio, kwestionariuszy, testów, wykładów, wizualizacji, medytacji i relaksacji)
  b) dostęp do Panelu Administracyjnego Serwisu (zarządzanie użytkownikami i przydzielanie dostępów(licencji) do warsztatów internetowych)
 3. Ceny Usług zostają określone indywidualnie dla każdej z firm wykupującej usługi, w momencie zawarcia umowy. Zawarte są one w treści umowy. Zasady dotyczące płatności zostały z kolei opisane w Dziale V niniejszego Regulaminu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Usługobiorców. Jeżeli wprowadzanie zmian bądź dokonywanie aktualizacji wiązać się będzie z czasową niedostępnością Usług, Usługodawca będzie zawiadamiał o takich pracach Usługobiorców na co najmniej 7 dni przed planowanymi pracami, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

Dział III. Warunki świadczenia usług

 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług, o których mowa w Dziale II Regulaminu są następujące:
  a) Połączenie z siecią Internet.
  b) Przeglądarka internetowa (o standardzie odpowiadającym aplikacji Internet Explorer 8 lub wyższej wersji) umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies.
  c) Konto pocztowe e-mail.
 2. Usługodawca informuje, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Usługobiorca może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Usługobiorcy, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Usługobiorcy wirusami.
 3. Usługodawca oświadcza, że będzie się starał w miarę możliwości informować Usługobiorców o czasowej niedostępności Usług z wyprzedzeniem.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmówienia lub zaprzestania świadczenia usługi w przypadku, gdy dane Usługobiorcy wskazane w formularzu rejestracyjnym są nieprawdziwe albo zachodzi ryzyko, że dane te mogą być nieprawdziwe albo niekompletne. Usługodawca zastrzega sobie możliwość żądania dostarczenia przez Usługobiorcę stosownych dokumentów potwierdzających prawdziwość i kompletność danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 6. Usługobiorca zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z Usług.
 7. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do Konta Usługobiorcy.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do Konta Usługobiorcy lub rozwiązać umowę o świadczenie usług objętych niniejszym Regulaminem. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Usługodawca zawiadomi, za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym), Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia mu dostępu do Konta lub o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym.

DZIAŁ IV. Zawieranie i rozwiązywanie umowy

 1. Rozpoczęcie korzystania przez Usługobiorcę z Usług możliwe jest jedynie w przypadku uprzedniego zapoznania się i akceptacji postanowień zawartych w Regulaminie, a także po dokonaniu rejestracji i uzyskaniu dostępu do indywidualnego Konta. Ponadto dostęp do Usług, o których tu mowa, możliwy jest po uiszczeniu opłaty, zgodnie z Cennikiem. Jeżeli Usługobiorca uzależnia rozpoczęcie pracy w Serwisie od podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych z Usługodawcą, o której mowa w Dziale VII, to również ten warunek musi zostać spełniony, by możliwe było rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Usługodawcę. Łączne spełnienie warunków opisanych w niniejszym punkcie jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest korzystanie z Serwisu.
 2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług w następujących przypadkach:
  a) naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu
  b) umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa
  c) wykorzystywania przez Usługobiorcę Usług niezgodnie ze jej przeznaczeniem.

DZIAŁ V. Płatności

 1. Opłata za Usługi następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę po podpisaniu umowy z Usługobiorcą.
 2. Usługodawca wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT e-mailem na adres podany podczas rejestracji.
 3. W celu uzyskania faktury VAT w wersji papierowej Usługobiorca zobowiązany jest zgłosić ten fakt Usługodawcy przy pomocy e-maila albo zaproponowanie stosowanego zapisu w umowie.
 4. Termin płatności faktury VAT wynosi 14 dni od daty jej wystawienia.

DZIAŁ VI. Reklamacje

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Usługobiorca bądź inna osoba odwiedzająca stronę dbamyorodzicow.pl winni zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: pomoc@positivelife.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Usługobiorcy bądź innej osoby odwiedzającej stronę  dbamyorodzicow.pl
 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

DZIAŁ VII. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych w stosunku do informacji podawanych przez Usługobiorcę podczas rejestracji (dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dane osób kontaktowych) jest Usługodawca. Dane te Usługodawca przetwarzać będzie wyłącznie w celach związanych z realizacją Usług objętych umową o świadczenie usług drogą elektroniczną (w tym związanych z rozpatrywaniem reklamacji, prowadzenia statystyk), marketingiem bezpośrednim prowadzonym przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (e-mail, telefon). Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celów
 2. W stosunku do danych osobowych wprowadzanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z funkcjonalności Serwisu (np. dane pracowników Usługobiorcy, którzy otrzymają konta w ramach wykupionej licencji) administratorem danych jest Usługobiorca. W omawianym tu celu i zakresie Usługobiorca, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych powierza przetwarzanie danych Usługodawcy.
 3. Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których mowa w art. 36-39 oraz spełnia wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W szczególności Usługodawca oświadcza, że opracował i wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 4. Usługodawca oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Usługodawcy), która zostanie dopuszczona do przetwarzania powierzonych przez Usługobiorcę danych osobowych zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
 5. Umowa powierzenia przetwarzania danych, o której mowa w niniejszym Dziale, zawierana jest na czas określony, powiązany z czasem świadczenia Usług wykupionych przez Usługobiorcę. Rozwiązanie umowy świadczenia drogą elektroniczną Usług udostępnianych w ramach Serwisu jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy powierzenia przetwarzania danych.
 6. Na życzenie Usługobiorcy, Usługodawca dostarczy protokół zniszczenia powierzonych danych. Protokół taki zostanie przekazany Usługobiorcy w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od daty skierowania takiego życzenia do Usługodawcy.
 7. Usługodawca oświadcza, że na życzenie Usługobiorcy, istnieje możliwość zawarcia odrębnej, pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych. W tym celu Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą mailowo na adres: pomoc@positivelife.pl.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo udostępniania danych urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. organom ścigania, sądom.

DZIAŁ VIII. Zasady odpowiedzialności i ochrona praw własności intelektualnej

 1. Usługodawca ponosi względem Usługobiorcy odpowiedzialność za szkody rzeczywiste i bezpośrednie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań zawartych w niniejszym Regulaminie, nie ponosi zaś odpowiedzialności za utracone korzyści i szkody niebezpośrednie, w szczególności utratę zysków.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się powiadomić Usługodawcę o zdarzeniu skutkującym odpowiedzialnością Usługodawcy nie później niż w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu.
 3. Usługobiorca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu treści, w szczególności za informacje i dane.
 4. Usługodawca zwraca uwagę, że w związku ze świadczeniem Usług udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (np. wybór i układ treści, loga/logotypy, nazwy, multimedia, zdjęcia, etc.).
 5. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. Wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez zgody Usługodawcy jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów zawartych przez Usługobiorcę z Usługodawcą lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

DZIAŁ IX. Przepisy końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do opublikowania nazwy przedsiębiorcy i adresu strony internetowej Usługobiorcy na swojej liście referencyjnej, jeżeli Usługobiorca nie zgłosi w tej kwestii zastrzeżenia.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06 marca 2015 roku.
 3. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem witryny internetowej, znajdującej się pod tym adresem:http://dbamyorodzicow.pl/regulamin/, która umożliwia Usługobiorcy pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Cennika, przy czym zmiany Cennika nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych. Informacje o zmianach będą przesyłane do Usługobiorców na wskazane przez nich adresy e-mail podane podczas rejestracji na co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Brak zgody na zmiany ze strony Usługobiorcy daje mu podstawę do jednostronnego wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 5. Prawem właściwym jest prawo polskie.

 

nike runners hollister ireland nike ireland louis vuitton bags ireland adidas schuhe nike schuhe schuhe kaufen taschen outlet louis vuitton bags australia nike outlet adidas shoes australia polo ralph lauren australia converse australia timberland australia adidas australia nike australia adidas buty puma buty hollister sklep converse damskie

Start typing and press Enter to search

barbour kurtki peuterey kurtki barbour polska canada goose kurtka ugg buty ugg polska canada goose jakke belstaff danmark canada goose tilbud parajumpers dame belstaff jacket canada goose danmark canada goose jakke dame barbour jakke woolrich jakke canada goose b?rn jintropin preis somatropin kaufen hgh kaufen hygetropin kaufen jintropin kaufen jintropin hygetropin bestellen kamagra jelly australia kamagra australia
adidas nmd adidas superstar Adidas Sko nike sko nike air max nike huarache puma sko Timberland Sko converse sko New Balance Sko louis vuitton taske michael kors taske polo ralph lauren skjorte polo shirt
canada goose jakke belstaff danmark canada goose tilbud parajumpers dame belstaff jacket canada goose danmark canada goose jakke dame barbour jakke woolrich jakke canada goose b?rn kigtropin jintropin hgh achat cialis kopen cialis generiek levitra kopen kamagra bestellen viagra kopen viagra prijs kamagra kopen moncler takki barbour takki canada goose takki canada goose ale woolrich takki parajumpers takki canada goose suomi belstaff takki ugg ale